MongoDB Kurulumu ve Ilk Konfigurasyonlar (Mongo Shell ,User Oluşturma)

Bu yazıda , Ubuntu Server 16.04 kurulu olan sanal makinamıza MongoDB kuracağız .

 

MongoDB repository’ini eklemek için key’imizi import  ediyor , listeye ekliyoruz .

sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv EA312927

echo “deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2 multiverse” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list

Repository ‘imizi update ediyoruz .

 sudo apt-get update

 

Şimdi mongoDB’i kuruyoruz .

sudo apt-get install -y mongodb-org

Şimdi de mongod için bir systemd servisi yaratacağız . Önce dizine gidiyoruz , sonrasında servis dosyası oluşturacağız .(Eğer otomatik oluşturulmuşsa kontrol etmemiz yeterlidir.)

cd /lib/systemd/system/

nano mongod.service

mongod.service dosyasının içine aşağıdaki blogu yapıştırıyoruz.

[Unit]
Description=NoSQL database
After=network.target
Documentation=https://docs.mongodb.org/manual

[Service]
User=mongodb
Group=mongodb
ExecStart=/usr/bin/mongod –quiet –config /etc/mongod.conf

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Reload ediyoruz .

systemctl daemon-reload

Şimdi de mongoDB servisini başlatıyoruz , boot da otomatik açılması için enable ediyoruz . (Servisi ekliyoruz)

systemctl start mongod
systemctl enable mongod

Açılıp açılmadığını kontrol ediyoruz . 27017  portunu kullanıyor .

 ps -ef |grep mongo

 netstat -plntu

 Kurulumu tamamladık ve şimdi ilk konfigurasyonları yapacağız , mongo shell ‘ e bağlanıp user oluşturacak ve user auth’u açacağız.

Mongo shell’e bağlanıyoruz .

mongo  

Use komutuyla db’ler arasında geçiş yapıyoruz . Admin DB’sine geçtik.

use admin

Root yetkili(db admin) bir kullanıcı yaratıyoruz.(admin isimli database ‘de )

db.createUser({user:”admin1″, pwd:”yoneticiyimben”, roles:[{role:”root”, db:”admin”}]})

exit diyip çıkıyoruz.

Servis dosyasına –auth parametresini ekleyip , systemd daemon’ını reload ve mongodb ‘i restart edeceğiz .

nano /lib/systemd/system/mongod.service

Aşağıdaki satıra –auth’ı ekliyoruz.

ExecStart=/usr/bin/mongod –quiet –auth –config /etc/mongod.conf

systemctl daemon-reload

service mongod restart

Şimdi de yarattığımız user’la mongo shell’e bağlanıyoruz .

-u username -p password –authenticationDatabase authenticatedOlacağımızDB’ninAdı

 mongo -u admin1 -p yoneticiyimben –authenticationDatabase admin

show dbs diyerek database’lere ve boyutlarına bakabiliriz.